Powracasz na tę stronę WWW?

Zaloguj się tutaj, podając nazwę użytkownika i hasło
(Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce)Pomoc z Przyjmowanie cookies (ciasteczek) musi być włączone w Twojej przeglądarce


Informacje dot. przetwarzania danych w ramach portalu

Zgodnie z art. 61 §5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO) informuję, co następuje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl , http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Roberta Kursy, z którym możecie Pani/Pan kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@wrotapodlasia.pl

Dane osobowe wykorzystane na portalu są przetwarzane w związku z powołaniem i działaniem Grupy roboczej ds. realizacji idei e-Podlaskie na podstawie uchwały nr 3/2013 Komitetu Sterującego SRWP (Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego), z dnia 10 maja 2013 r. oraz w szczególności wskazaniem przez organizacje z województwa podlaskiego osób do prac w Grupie e-Podlaskie.

Przetwarzanie danych jest przewidywane w okresie przygotowania i realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 – w związku z zakresem i zadaniami Grupy określonymi ww. uchwale Komitetu Sterującego. Następnie dane będą archiwizowane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej, tj. minimum 10 lat. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Informacje przekazane przez ww. portal będą uważane za wiążące.

Osoby, którym udostępniono konto na portalu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pełna informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku pod adresem: http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/polityka_prywatnoci_1/klauzula_informacyjna

Osoby, którym udostępniono konto na portalu przysługuje  prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane portalu nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

UWAGA

W przypadku zmiany osoby do prac w grupie e-Podlaskie prosimy o niezwłoczne poinformowanie Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, w celu aktualizacji danych.